TERMS AND CONDITIONS OF USE | MEYBO BIKES.COM

DEFINITIES

Indien in dit document de hierna volgende namen, termen of begrippen worden gebruikt, in enkelvoud of meervoud, dienen deze als het volgt te worden gedefinieerd:

MEYBO BIKES: De Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Meybo B.V., gevestigd te BOXMEER en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61669741;

Voorwaarden: het onderhavige document, welke de algemene Voorwaarden van MEYBO BIKES behelst en van toepassing is op haar levering van Diensten en/of Producten;

Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n), die aan MEYBO BIKES een opdracht tot het leveren van reparaties, brandstof of andere producten danwel een Overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit, dan wel deze doet laten afsluiten middels een vertegenwoordiger.

Consument: De Klant welke – naar het oordeel van MEYBO BIKES - niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of handelt namens een bedrijf.

Partijen: MEYBO BIKES en Klant gezamenlijk;

Overeenkomst: een door Partijen gesloten Overeenkomst op basis waarvan MEYBO BIKES aan Klant Diensten of Producten levert en Klant aan MEYBO BIKES een vergoeding is verschuldigd;

Offerte: elk voldoende gespecificeerd mondeling of schriftelijk aanbod van MEYBO BIKES aan Klant. Hieronder vallen ook op de website van MEYBO BIKES gepubliceerde prijzen en prijslijsten;

Diensten: reparaties, teken- en ontwerpwerkzaamheden, schoonmaak en/of aanverwante diensten welke MEYBO BIKES levert aan Klant op basis van de Overeenkomst.

Producten: Fietsen, (fiets)onderdelen, kleding, helmen alsmede alle overige zaken welke MEYBO BIKES levert aan Klant op basis van de Overeenkomst.

Artikel 1 Algemeen

De Voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties, Offertes, reparaties, adviezen of ontwerpopdrachten tussen MEYBO BIKES en een Klant, voor zover van de Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met MEYBO BIKES voor de uitvoering waarvan door MEYBO BIKES derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Voorwaarden van de Klant of voorwaardelijke en/of gedeeltelijke aanvaarding of andersoortige voorbehouden door Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden (uitdrukkelijk) is geregeld, danwel een artikel uit de Voorwaarden op grond van een dwingendrechtelijke bepaling wordt vernietigd of nietig wordt verklaard, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Voorwaarden;

5. Hetgeen bepaald in lid 4 van dit artikel laat de gelding van de overige Voorwaarden en bedingen van deze Voorwaarden onverlet;

6. Het is Klant niet toegestaan rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de diensten van MEYBO BIKES en deze Algemene Voorwaarden over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van MEYBO BIKES. Een zodanig verbod geldt niet voor MEYBO BIKES, welke haar rechten en verplichtingen wel aan derden kan overdragen.

7. Waar in deze Voorwaarden gesproken wordt van (levering van) Producten, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van Diensten, tenzij de aard en strekking van de bepaling zich daartegen verzet.

Indien MEYBO BIKES niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat MEYBO BIKES in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offerte

Alle Offertes en aanbiedingen van MEYBO BIKES zijn vrijblijvend, tenzij in de Offertes een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een Offerte of aanbieding vervalt, ongeacht of deze reeds is geaccepteerd, indien MEYBO BIKES vanwege beschikbaarheid van het Product niet in staat is deze te leveren.

MEYBO BIKES kan niet aan haar Offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de Offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

De in de Offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken onvoorziene kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend-, transport- en administratiekosten, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de Offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is MEYBO BIKES daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij MEYBO BIKES anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht MEYBO BIKES niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

De Voorwaarden en prijzen uit een voorgaande Offerte van MEYBO BIKES gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten. Dit geldt niet voor de toepasselijkheid van deze onderhavige Voorwaarden, welke Voorwaarden wel op alle toekomstige Overeenkomsten van toepassing zijn, behoudens een expliciete uitsluiting.

De Overeenkomst komt tot stand door het door MEYBO BIKES bevestigen van de ontvangst van de schriftelijk of mondeling aanvaarding door de Klant van een door MEYBO BIKES gedane Offerte middels een opdrachtbevestiging, dan wel komt deze tot stand door de start van MEYBO BIKES met de uitvoering van de met de Offerte beoogde Overeenkomst. Hieronder dient ook het plaatsen van een order op de website van MEYBO BIKES door Klant te worden verstaan.

MEYBO BIKES kan door haar Cliënt niet aan haar Offerte gehouden worden, indien deze, naar termen van redelijkheid en billijkheid alsmede de in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, kon weten dat de Offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of een verschrijving bevat.

Indien en voor zover een Offerte van MEYBO BIKES een component aan uurloon bevat, betreft dit te allen tijde een schatting. Cliënt wordt geacht akkoord te zijn een overschrijding van 15% van het uurloon. Indien deze overschrijding hoger is, is sprake van meerwerk en zal MEYBO BIKES – voor zover van haar in redelijkheid kan worden gevergd – Cliënt hieromtrent te informeren alvorens deze kosten worden gemaakt.

Artikel 3 Overeenkomst

De Overeenkomst tussen MEYBO BIKES en de Klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant MEYBO BIKES derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. MEYBO BIKES dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Indien MEYBO BIKES gegevens behoeft van de Klant voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Klant deze juist en volledig aan MEYBO BIKES ter beschikking heeft gesteld.

MEYBO BIKES  heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst - gedeeltelijk of volledig - te laten verrichten door derden. MEYBO BIKES zal zorgvuldigheid betrachten bij haar selectie van voornoemde derden.

MEYBO BIKES is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

Bij annulering van een door Klant bestelde Product welke wordt samengesteld op basis van aangepaste specificaties (zogenoemde “custom builds” en “custom lakwerk”)  wordt door MEYBO BIKES minimaal 10% van de overeengekomen totaalprijs in rekening gebracht en hoger dan 10% afhankelijk van de reeds gemaakte kosten of voorziene verkoopbaarheid van het Product aan derden, e.e.a. naar het oordeel van MEYBO BIKES. MEYBO BIKES is gerechtigd om vooruitbetaling van Klant te vorderen van maximaal 50% van de totaalprijs van de custom build.

Ontwerpkosten zijn voor rekening van Klant en worden bij het niet bestellen van het product apart in rekening gebracht middels factuur, ongeacht of het onderwerp van het ontwerp daadwerkelijk (gedeeltelijk) tot stand is gekomen.

Producten en specificaties welke worden weergegeven op de website van MEYBO BIKES zijn een indicatie en kunnen geen grond vormen voor een wanprestatie zijdens MEYBO BIKES, tenzij haar opzet of ernstige roekeloosheid kan worden verweten.

Artikel 4 Opschorting en annulering

  MEYBO BIKES is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien:

- de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

- na het sluiten van de Overeenkomst MEYBO BIKES ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen;

- de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

- door de vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van MEYBO BIKES kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities zal nakomen.

- In het geval van faillissement of daaraan gelijk te stellen omstandigheid zich voordoet.

Voorts is MEYBO BIKES  bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van MEYBO BIKES kan worden gevergd.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van MEYBO BIKES op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien MEYBO BIKES nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

Indien MEYBO BIKES tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten welke daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, is MEYBO BIKES gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. Al hetgeen MEYBO BIKES van Klant te vorderen hebben, ongeacht toerekenbaarheid aan Klant, wordt na ontbinding terstond geheel opeisbaar zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist.

Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door MEYBO BIKES, zal MEYBO BIKES  in overleg met de

Klant zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Klant toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor MEYBO BIKES extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Klant in rekening gebracht. De Klant is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij MEYBO BIKES anders aangeeft.

Indien de Klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Klant in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Overmacht

MEYBO BIKES is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen welke voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop MEYBO BIKES geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MEYBO BIKES niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van MEYBO BIKES  of van derden daaronder begrepen. MEYBO BIKES  heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat MEYBO BIKES haar verbintenis had moeten nakomen.

MEYBO BIKES kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan zes maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voor zover MEYBO BIKES  in tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is MEYBO BIKES gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

1. Betaling geschied middels de betaalmogelijkheden van de website, contante- of pinbetaling op locatie van MEYBO BIKES of - indien MEYBO BIKES daarvoor toestemming verschaft op basis van een rekening-courant verhouding of facturatie met een betaaltermijn van 14 dagen. MEYBO BIKES is gerechtigd om periodiek te factureren.

Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het

moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag, geen rekening houdende met aanmaningen of andere vormen van in gebreke stelling.

MEYBO BIKES kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Klant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. MEYBO BIKES kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. De Klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan MEYBO BIKES verschuldigde en bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting nimmer op.

Indien de Klant in gebreke of in verzuim in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen blijft, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening op buitengerechtelijke wijze voor rekening van de Klant. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Klant worden verhaald.

Indien de Klant goederen heeft besteld, welke hij volgens afspraak vooraf dient te betalen en hij gedurende 2 weken nadat hij in kennis is gesteld dat de goederen voor hem gereed staan, nog steeds niet betaald heeft, wordt de hoofdsom, betrekking hebbende op die bestelling, opeisbaar voor MEYBO BIKES. De integrale hoofdsom dient dan door de Klant tegen behoorlijk bewijs van kwijting voldaan te worden binnen de afgesproken betalingstermijn. Bij gebreke van tijdige betaling vallen de rente en de overige kosten vrij ten laste van de Klant.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

Alle door MEYBO BIKES in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van MEYBO BIKES totdat Klant alle verplichtingen uit de met MEYBO BIKES gesloten Overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

Door MEYBO BIKES geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van MEYBO BIKES veilig te stellen.

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om MEYBO BIKES daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

De Klant verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van de verzekering op eerste verzoek aan MEYBO BIKES ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is MEYBO BIKES gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Klant zich jegens MEYBO BIKES bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat

in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

Voor het geval MEYBO BIKES haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan MEYBO BIKES en door MEYBO BIKES aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van MEYBO BIKES zich bevinden en die zaken terug te nemen.

MEYBO BIKES behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. MEYBO BIKES heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Klant ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8 Garantie

De door MEYBO BIKES te leveren Producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik volgens Nederlandse maatstaven zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik in Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Klant zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de Voorwaarden die daaraan gesteld worden. MEYBO BIKES kan in dat geval andere garanties andere Voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 6 maanden, na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door MEYBO BIKES verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Garantie op fietsen bedraagt een periode van 12 maanden.

Reclames aangaande transport en manco’s dienen binnen 24 uur na ontvangst van de goederen gemeld te worden. Daarna is het recht op reclames aangaande transport en manco’s vervallen. In het geval de goederen zelf opgehaald worden, dient de Klant de goederen bij ontvangst te controleren er is daarna geen recht meer op manco’s.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Klant en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van MEYBO BIKES , de Klant of derden aan de zaak wijzigingen hebben

aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Klant komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar MEYBO BIKES geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

Aanspraak op garantie vervalt ook wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van het gebruik van het geleverde (bijvoorbeeld door slijtage). Deze omstandigheid is ter beoordeling door MEYBO BIKES.

De Klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen

dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan MEYBO BIKES te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan MEYBO BIKES a te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijk omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat MEYBO BIKES a in staat is adequaat te reageren. De Klant dient MEYBO BIKES  in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

7. MEYBO BIKES verleent slechts garantie indien en voor zover aan alle garantiebepalingen voldaan is en de garantie niet valt onder enige fabrieksgarantie of garantie van derden.

Indien de Afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken. In het geval een terechte reclamatie zal MEYBO BIKES het Product herstellen, vervangen, annuleren en crediteren of Klant op een andere wijze schadeloos stellen, e.e.a. naar oordeel van MEYBO BIKES.

Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van MEYBO BIKES daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Klant met een minimum van € 75,- of 10% van de factuurwaarde van de onderzochte zaak.

Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Klant in rekening gebracht worden.

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens MEYBO BIKES en de door MEYBO BIKES bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

Indien MEYBO BIKES aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

MEYBO BIKES is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat MEYBO BIKES is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. Indien MEYBO BIKES aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van MEYBO BIKES beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van MEYBO BIKES is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

4. Indien aansprakelijkheid tussen Partijen vast staat, is MEYBO BIKES uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van MEYBO BIKES aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan MEYBO BIKES toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover

de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene Voorwaarden.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Klant over op het moment waarop zaken aan de Klant in de macht van de Klant worden gebracht.

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij MEYBO BIKES partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

De rechtbank van Maastricht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft MEYBO BIKES het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 11 Herroepingsrecht Koop op Afstand voor Consumenten

11.1. De bepalingen in dit artikel zijn slechts van toepassing indien Klant een Consument is en sprake is van een buiten de winkelruimte gesloten Koopovereenkomst. Indien een bepaling in dit artikel afwijkt van een bepaling in de rest van deze Algemene Voorwaarden, wordt geacht de bepaling in dit artikel van toepassing te zijn.

11.2. De Consument heeft het recht om de overeenkomst welke op afstand is gesloten zonder opgaaf van redenen te ontbinden binnen een periode van 14 dagen na ontvangst van de gekochte goederen.

11.3. De in artikel 11.2 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. als Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. MEYBO BIKES mag een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

11.4. De in 11.2 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

11.5. Indien MEYBO BIKES Consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

11.6. Tijdens de bedenktijd zal Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

11.7. Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in 11.6.

11.8. Als Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit op een ondubbelzinnige wijze – met voorkeur schriftelijk – aan MEYBO BIKES:

11.9. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt Consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) MEYBO BIKES. Dit hoeft niet als MEYBO BIKES heeft aangeboden het product zelf af te halen. Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

11.10. Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door MEYBO BIKES verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

11.11. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Consument.

11.12. Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als MEYBO BIKES niet heeft gemeld dat Consument deze kosten moet dragen of als MEYBO BIKES aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft Consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

11.13. Als Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

11.14. MEYBO BIKES vergoedt alle betalingen van Consument, inclusief eventuele leveringskosten door MEYBO BIKES in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop Consument hem de herroeping meldt. Tenzij MEYBO BIKES aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

11.15. MEYBO BIKES gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat Consument heeft gebruikt, tenzij Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor Consument.

11.16. Als Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft MEYBO BIKES de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

11.17. MEYBO BIKES kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht:

a. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop MEYBO BIKES geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

b. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door MEYBO BIKES worden aangeboden aan Consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

c. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van Consument en Consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra MEYBO BIKES de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

d. Volgens specificaties van Consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

e. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

f. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

g. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;